CRITERII GENERALE de acordare a burselor si banilor de liceu pe anul scolar 2019 – 2020

 TERMEN: 30.09.2019

 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL conform Ordin 5576 ,ORDIN 3480 art.13 lit :

a)  1. BURSE DE BOALA (  din lista bolilor pentru care se acorda)

- cerere acordare bursa

- Copie C.I.elev

- adeverinta medicala (scrisoare medicala ) de la medicul specialist si vizata de medicul      scolii

- ANCHETA SOCIALA  de la primaria de domiciliu

- adeverinta de venit de la parinti(venitul net pe ultima luna)

 

       2.   ORFANI

-   cerere acordare bursa

-   copie certificate de deces a parintilor sau a parintelui decedat;

-   hotarare judecatoreasca pentru copiii aflati in plasament familial;

-   adeverinta  de venit  net pe ultima luna;

-   ancheta sociala dela Primariade domiciliu

-  Copie C.I.elev

b) ELEVII DIN MEDIUL RURAL, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitate ( comuna ) de domiciliu.

 

Nu beneficiaza de  astfel de burse  :

  • elevii cu domiciliul in : Zalau, Cehu  Silvaniei, Simleul Silvaniei, Jibou, Crasna, Sag, Nusfalau, Ileanda, Hida, Surduc Galgau, Sarmasag.

 

ACTE NECESARE

-cerere acordare bursa

-copie dupa C.I.elev

- Ancheta sociala sau adeverinta primarie că nu pot fi școlarizați in localitatea (comuna) de domiciliu .

 

Dosarele se predau dirigintelui , iar acestia predau documentele d-nei Pintea Irina .

 

c)   AJUTOR SOCIAL

cerere de acordare a bursei;

-  copie C.I.elev

-  ANCHETA SOCIALA  DELA Primariade domiciliu;

- adeverinta cu veniturile NETE  pe ultimele 12 luni

Pentru angajati cu studii medii 01.09.2018 -31.08.2019

- venitul pe membru de familie sa nu depaseasca 50 % din salariul net pe economie ,astfel :

  • suma de 581 lei pe membru de familie in perioada 01.09.2018-31.12.2018
  • suma de 631,50 lei pe membru de familie in perioada 01.01.2019-31.08.2019

Pentru angajati cu studii superioare 01.09.2018 -31.08.2019

- venitul pe membru de familie sa nu depaseasca 50 % din salariul net pe economie ,astfel :

  • suma de 581 lei pe membru de familie in perioada 01.09.2018-31.12.2018
  • suma de 706,50 lei pe membru de familie in perioada 01.01.2019-31.08.2019

Pentru angajati din constructii 01.09.2018 -31.08.2019

- venitul pe membru de familie sa nu depaseasca 50 % din salariul net pe economie ,astfel :

  • suma de 581 lei pe membru de familie in perioada 01.09.2018-31.12.2018
  • suma de 1181 lei pe membru de familie in perioada 01.01.2019-31.08.2019

 

-( se iau in calcul toate veniturile  permanente inclusiv alocatia suplimentara pentru copii) ;

-  adeverinta ca nu detin terenuri agricole> 20000 mp in zone colinare si de ses  si de 40000 mp in zone montane dela Primariaunde isi au domiciliul

- copia certificatului de nastere/ carte de identitate a celorlalti membri de familie ;

- adeverinta( frati, surori) de la scoala ;

 

Bursele de ajutor social sunt revizuite semestrial,in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru sau  în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.

 

BURSE DE PERFORMANTA

               -Elevii care au obtinut locurile I,II,si III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale cuprinse in calendarul competitiilor organizate de minister ;

-Elevii care s-au calificat in loturile de pregatire organizate de pentru competitiile internationale cuprinse in calendarul competitiilor organizate de minister ;

-elevii care au obtinut locurile I,II si III la etapele nationale ale concursurilor cultural-artistice,competitiilor cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific de nivel national cuprinse in calendarul competitiilor organizate de minister ;

 

BURSE DE MERIT(art.8 lit.b)

             -Elevii care au obtinut locul I,II si III la etapele judetene ale olimpiadelor  si concursurile scolare  nationale organizate de minister .

 

Termen de depunere : 30.09.2019

 

ACTE NECESARE pentru ambele burse

-cerere acordare bursa

-copie dupa C.I.elev

- diploma ISJ .

 

Dosarele se predau dirigintelui , iar acestia predau documentele  d-nei Pintea Irina pe baza de semnatura.

 

 

 

BURSA DE STUDIU

 

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II – lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

 

Acte necesare

cerere de acordare a bursei;

- copie C.I.elev

- ANCHETA SOCIALA  DELA Primariade domiciliu;

-  venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie

-  ( se iau in calcul toate veniturile  permanente inclusiv alocatia suplimentara pentru copii) ;

- copia certificatului de nastere/ carte de identitate a celorlalti membri de familie ;

- adeverinta( frati, surori) de la scoala ;

-  adeverinţă în original cu VENITUL NET LUNAR realizat de fiecare membru de familie (unde e cazul) pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2019 (inclusiv valoarea tichetelor de masă); dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe adeverinţa de venit;

-   declaraţie notarială (pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile respective, cu excepţia studenţilor);

-   Copie după certificatul de deces (în cazul copiilor orfani de un părinte sau de ambii părinţi)

-    Adeverinţă de venit fiscal (de la FISC pe anul 2019);

 

Observatii

- VENITUL MEDIU NET LUNAR pe membru de familie să nu depăşească 1263 lei;

- FAMILIA înseamnă: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună sau persoane necăsătorite care locuiesc împreună cu copii;

 

Dosarele se predau dirigintelui , iar acestia predau documentele  d-nei Pintea Irina pe baza de semnatura.

 

Termen de depunere : 30.09.2019

 

NOTA :

Art. 18. – (1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

[{*}] (2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. (alineat modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul M.E.N. nr. 3480/2018, în vigoare de la 25 aprilie 2018)

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

In perioada de acordare a bursei,elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10 si au mai mult de 20 absente .

 

Elevii isi pot depune dosare atat pentru bursele de merit(performanta ) si/sau  ajutaor social conform Legii educatiei nr.1/2011 .
Modificarea din lege .

  La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 82. - (1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.”

4. La articolul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

(11) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.

(12) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.”

  

BANI DE LICEU 2019-2020

-           cerere tip completata de elev cu autorizarea reprezentatului legal :  Termen 15.09 – 25.09.2019

-           copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate a elevului ;

-           copii  ale certificatelor de nastere sau a actelor de identitate ale celorlalti membri ai familiei ;

-           adeverinte de elev pentru solicitant/a si pentru frati si surori care sunt la scoala ;

-           acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical :orfan, urmas al eroilor revolutiei, bolnavi  cu adeverinta de la medicul de specialitate si cu avizarea medicului scolii ;

-           acte doveditoare  in original privind veniturile BRUTE ale membrilor familiei realizate in ultimele 3 luni anterioare depunerii cererilor ;

-           venitul  brut lunar pe  membru de familie  realizat in ultimele 3 luni  este de  maxim 500 lei ;

-           ANCHETA SOCIALA de la primaria de domiciliu (conform metodologiei intre  data de 26 .09 – 15.10.2019).

PARINTII CARE NU REALIZEAZA NICI UN VENIT VOR PREZENTA DECLARATIE INDIVIDUALA PE PROPRIA RASPUNDERE    LEGALIZATA LA NOTAR       

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului conform  HG 778 / 2013

                                                              

Dosarele se predau dirigintelui , iar acestia predau documentele  d-nei Pintea Irina pe baza de semnatura

Pentru BANI DE LICEU   cererile se inregistreaza pana la data de  25.09.2019

Presedintele comisiei,

Prof. Faluvegi Ervin

 

Nota : pot pastra bursa elevii promovati , cu nota  10 la purtare si fara un numar mai mare de 20 absente .

Lasa un raspuns:

Colegiul Naţional "Silvania" Zalău

Abonează-te la newsletter
Vezi galeria noastră foto
galerie foto
Date de contact
Colegiul Național "Silvania"
Zalău, Str. Unirii, nr.1
Tel: 0260 612 598
Fax: 0260 612 186
E-mail: colegiul_zalau@yahoo.com E-mail admin: sitecns@yahoo.com
How To Get Rid Of Dandruff Fast
Stretch Marks Removal
Best Eye Cream