ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL SECRETARIAT

Rezultate proba interviu si rezultate finale

 

Rezultate  selectia  dosarelor de inscriere din 7.12.2020 –>descarca PV  jpg <–

 

————————————————–

În data de 14.12.2020  Colegiul National ”Silvania” Zalau organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale vacantă de secretar IA - personal didactic auxiliar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului- cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

Condiții generale pentru ocuparea postului:

-         are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

-         cunoaște limba română, scris și vorbit;

-         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-         are capacitate deplină de exercițiu;

-         are o stare de sănătate corspunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-         îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-         nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și  a ocupării funcției contractuale:

-         studii superioare cu diploma de licenta de lunga durată;

-         vechime în învățământ5 ani;

-         cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;

-         cunoștințe privind încadrarea personalului;

-         noțiuni de comunicare în relații publice;

-         disponibilitate la timp de lucru prelungit;

-         cunoștințe de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Oficce Word, Excel, Internet Explorer, Acces;

-         cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR

ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI

-         respectarea planurilor manageriale ale școlii

-         implicarea în proiectarea activității școlii la nivelul compartimentului;

-         realizarea planificării calendaristice la nivelul compartimentului;

-         cunoasterea și aplicarea legislației în vigoare;

-         folosirea tehnologiei informatice în proiectare

-         organizarea documentelor oficiale;

-         gestionarea documetelor, înregistrarea și prelucrarea informatică, periodic, a datelor, în programul EDUSAL, REVISAL și SIIR;

-         întocmirea și actualizarea documetelor de studii ale elevilor;

-         alcătuirea diferitelor proceduri operaționale

-         respectarea și asigurarea fluxului informațional al compartimentului;

-         asigurarea transparențeideciziilor din compartiment;

-         identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;

-         participarea la activități de formare profesională;

-         participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoarul Școlar Județean;

-         îndeplinirea unor atribuții dispuse de directori pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ;

-         respectarea Regulamentului Intern, normelor PSI, NTSM, ISU;

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta undosar de concurs care va conține următoarele documente:

-         cerere de înscriere la concurs adresată directorului Colegiului National ”Silvania” Zalău;

-         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau insituția publică;

-         carnetul de mucă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, înclusiv cea din învățământ și/sau specialitatea sudiilor, în copie;

-         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-         adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-         curriculum vitae european;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor. Dosarul trebuie sa cuprindă toate documentele și în ordinea enumerată mai sus.

Concursul pentru ocuparea postului de secretar IA se va organiza conform calendarului următor:

-         19.11.2020–04.12.2020 ora 15,00 – depunerea dosarelor;

-         7.12.2020 – selecţia dosarelor de înscriere

-         7.12.2020 – ora 13,00 afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor

-         8.12.2020 – orele 9,00-12,00 – depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor

-         9.12.2020- ora 12,00 – afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse

-         14.12.2020 – ora 9,00 proba scrisă,

-         14.12.2020 – ora 11,00 – proba practică

-         15.12.2020 – ora 14,00 – afişarea rezultatelor proba scrisă si practică;

-         15.12.2020- orele 14,30 – 16,30- depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise și probei practice;

-         16.12.2020  – ora 14,00 – afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise și practice;

-         17.12.2020 – ora 10,00 proba interviu;

-         17.12.2020– ora 15,00 afișarea rezultatelor proba interviu

-         18.12.2020– ora 13,00 afișarea rezultatelor finale

 

 

 

TEMATICA CONCURSULUI:

 1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;
 2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar;
 3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;
 4. Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;
 5. Duplicate ale actelor de studii;
 6. Documente școlare;
 7. Acordarea burselor școlare,Bani de liceu,  și a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 8. Arhivarea și circuitul documentelor;
 9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR;

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 1. OMEC nr.5447/2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;

 

 1. OMENCS nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale , republicata ;

 

 1. OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 1. H.G.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 1. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Ordin MECTS 1488/2004 – privindaprobareacriteriilor “Bani de liceu” , cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 1. O.M.E.N.C.S. 4742/2016 – pentruaprobareaStatutuluielevului;

 

10. Ordinul 5487/1494/2020 pentruaprobareamăsurilor de organizare a activităţiiîncadrulunităţilor/instituţiilor de învăţământîncondiţii de siguranţăepidemiologicăpentruprevenireaîmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2- Cap .II .

 

11. Legea cadru 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare ;

 

12. H.G.905/2017 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor REVISAL, cu modificările şi completările ulterioare ;

 Mai multe detaii vezi anunt complet pdf

Fisa postului pdf

Lasa un raspuns:

Colegiul Naţional "Silvania" Zalău

Abonează-te la newsletter
Vezi galeria noastră foto
galerie foto
Date de contact
Colegiul Național "Silvania"
Zalău, Str. Unirii, nr.1
Tel: 0260 612 598
Fax: 0260 612 186
E-mail: colegiul_zalau@yahoo.com E-mail admin: sitecns@yahoo.com
How To Get Rid Of Dandruff Fast
Stretch Marks Removal
Best Eye Cream