ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL MUNCITOR III

REZULTATE FINALE

REZULTATE CONCURS 12.01.2021

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL

MUNCITOR III

          În data de 12.01.2021  Colegiul National ”Silvania” Zalau organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale vacante de muncitor III – personal nedidactic . Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului- cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

Condiții generale pentru ocuparea postului:

-         are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

-         cunoaște limba română, scris și vorbit;

-         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-         are capacitate deplină de exercițiu;

-         are o stare de sănătate corspunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-         îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-         nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și  a ocupării funcției contractuale:

-         studii generale absolvite cu diploma ;

-         vechime : minim  6 ani in specialitate ;

-         cursuri de calificare in unul din domeniile: tamplarie, instalatii sanitare/termice, zidarie, constructii sau scoala profesionala de profil absolvita cu diploma in domeniile: tamplarie, instalatii sanitare/termice, zidarie, constructii ;

-         starea de sanatate foarte buna si capacitate pentru desfasurarea activitatilor care solicita efort fizic, certificate in mod expres prin adeverinta medicala

Conform art.6  al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-         cerere de înscriere la concurs adresată directorului Colegiului National ”Silvania” Zalău;

-         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau insituția publică;

-         carnetul de mucă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, înclusiv cea din  învățământ și/sau specialitatea studiilor, în copie;

-         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-         adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-         curriculum vitae european;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

     În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor. Dosarul trebuie sa cuprindă toate documentele și în ordinea enumerată mai sus.

Concursul pentru ocuparea postului de muncitor III se va organiza conform calendarului următor:

1. Depunerea dosarelor: termen- 09.12.2020-22.12.2020, ora 14,

2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 22.12.2020, ora 15,30.

3. Termen depunere contestații selecție dosare: 23.12.2020, ora 14.

4. Afișare rezultate după contestații selecție dosare: 23.12.2020, ora 15,30.

5. Desfășurarea concursului:

       Proba scrisă- 12.01.2021, ora 9. (Proba scrisă va avea o durată de 2 ore )

       Afișarea rezultatelor, 12.01.2021 , ora 15.30 ;

       Termen depunere contestații probă scrisă: 13.01.2021, ora  9-14.00 ;

       Afișare rezultate contestații: 13.01.2021 ora 15.30 ;

       Proba practica – 14.01.2021, ora 09 ;

       Proba interviu  - 14.01.2021 , ora 12 ;

       Afișarea rezultatelor proba practica si interviu : 14.01.2021, ora 15.

        Termen depunere contestații probă practica si interviu : 15.01.2021, ora 14 ;

                 6. Afișarea rezultatelor finale: 15.01.2021, ora 15,30.

Candidatii care nu obtin minim 50 puncte la proba scrisa , nu pot participa la probele urmatoare .

Toate documentele  specifice concursului, inclusiv rezultatele după evaluare și/sau după  contestații, vor fi afișate la  avizierul  Colegiului National “Silvania” Zalău  si pe site-ul unitatii de invatamant , www.cnszalau.ro

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi înregistrat la secretariatul unităţii până la data de:  22.12.2020.

Relaţiile suplimentare se pot obţine de la secretariatul unităţii sau la telefon nr. 0260/612598.

TEMATICĂ:

1.     Materiale lemnoase. Conservarea și depozitarea materialului lemnos,

2.      Produse din material lemnos folosite în construcții;

3.     Acoperișuri, planșee, tavane și pardoseli din lemn;

4.     Cofraje utilizate în construcții;

5.     Tehnologia prelucrării materialului lemnos în atelierele proprii de întreținere;

6.     Repararea și întreținerea mobilierului din PAL și material lemnos;

7.     Repararea și întreținerea tâmplăriei de lemn și a feroneriei acesteia;

BIBLIOGRAFIE

LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR III la Colegiul National Silvania Zalau

1.  Legea 53 / 2003 Actualizată –Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare „Răspunderea discilinară”

2.     LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare

·        Cap. IV  Obligaţiile lucrătorilor;

·         Cap.V Supravegherea sănătătii;

·        Cap.VI Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor .

3.     Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor; Cap. I -II

4.     Atribuţiile conform fişei postului;

5.     Manualul dulgherului, Aurelia Pleșea, Ed. Tehnică 1998;

6.  Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

                                               DIRECTOR,

                                                         Prof. Morar Florin

Lasa un raspuns:

Colegiul Naţional "Silvania" Zalău

Abonează-te la newsletter
Vezi galeria noastră foto
galerie foto
Date de contact
Colegiul Național "Silvania"
Zalău, Str. Unirii, nr.1
Tel: 0260 612 598
Fax: 0260 612 186
E-mail: colegiul_zalau@yahoo.com E-mail admin: sitecns@yahoo.com
How To Get Rid Of Dandruff Fast
Stretch Marks Removal
Best Eye Cream