Stiri. Activitati

Examen specializare Bilingv-Engleza 2022

ANUNT

Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna (limba engleza - proba scrisa si orala) pentru liceele cu profil bilingv, se desfasoara in data de 19 mai 2022, incepand cu ora 900, la Colegiul National "Silvania" Zalau.

inscrierile au loc in perioada 16-17 mai 2022, la secretariatul colegiului, in intervalul orar 800-1600.

Pentru inscriere, elevii au nevoie de:

- anexa la fisa de inscriere pentru participarea la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna, eliberata de secretariatul unitatii scolare a candidatilor;

- copie C.I. sau C.N. elev

EXAMEN BILINGV

PROBA SCRISA

1. Exercitii cu alegere multipla;

2. Timpuri verbale (exercitii de tipul: puneti verbul din paranteza la timpul verbal corect);

3. Open-close (exercitii de tipul: puneti in spatiul liber un cuvant care se potriveste in context)

4. Reformulare

PROBA ORALA

1. De citit un text (nivel A2) cu voce tare;

2. De raspuns la 4 intrebari pe baza textului dat;

Obs. Profesorii examinatori mai pot formula intrebari (1-2) candidatilor.

Anunt examen engleza original doc

Anunt concurs pentru post contractual - paznic

Concursul pentru posturile de paznic se va desfasura astfel:

- Depunerea dosarelor de inscriere:27.04.2022 - 09.05.2022, intre orele 10-14,iar in 10.05.2022 pana la ora 9:00 la sediul institutiei

- Selectia dosarelor: 10.05.2022 (Proces verbal rezultate selectie dosare)

- Afisarea candidatilor care indeplinesc conditiile de participare: 10 mai 2022

- Proba scrisa - 19.05 2022, ora 9,00

- Proba interviu - 19.05 2022, ora 12,00

- Afisarea rezultatelor 19.05 2022, ora 15,00

- Depunerea contestatiilor 20.05.2022, intre orele 9,00- 13,00

- Afisarea rezultatelor finale 20.05 2022, ora 15,00

Conditii generale:

a) are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d) are capacitate deplina de exercitiu ;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice postului:

- Vechime: nu se solicita

- Studii medii

- Curs Agent paza

- Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant

- Abilitati pentru munca in echipa

- Nu se permite participarea la concurs a persoanelor carora le-a incetat contractul individual de munca din motivele prevazute de art. 56 lit. g), h) si art. 61 lit. (a), (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat 2019.

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

1. Cerere de inscriere concurs,

2. Copia carte de identitate si copia certificatului de nastere,

3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului,

4. Copia cartii de munca si fila din Revisal care sa ateste vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, in copie,

5. Cazierul judiciar,

6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie, cu cel putin 6 luni anterior datei concursului,

7. Curriculum vitae,

Actele prevazute la punctele 2 si 3 vor fi prezentate in original, in vederea verificarii conformitatii.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE - POST PAZNIC

TEMATICA

TEMA1: Sistemul de paza si dispozitivul de paza

TEMA 2: Mijloace tehnice folosite in paza

TEMA 3: Postul si agentul de paza

TEMA 4: Obligatiile si drepturile personalului de paza

TEMA 5: Atributiile si raspunderile personalului de paza

TEMA 6: Documentele specifice necesare executarii evidentei serviciului de paza si modul de utilizare a acestora

TEMA 7: Accesul in obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor si mijloacelor de transport

TEMA 8: Principalele reguli de comportament, reguli de protectia muncii si PSI

BIBLIOGRAFIA

1. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

2. Hotararea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

3. Legea 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la sanatate si securitate in munca;

4. Legea 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la aparare impotriva incendiilor;

5. Ordinul ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii stiintifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (Titlul IV, cap. III, IV si V, titlul VI, cap. III, sectiunea 1),

6. Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare (drepturile si obligatiile salariatilor, drepturile si obligatiile angajatorului).

7. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Anunt original doc

Bibliografie si tematica concurs doc